Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty dla uczniów
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty dla rodziców
Szanowni Państwo!
              Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 czerwca 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 26.06.2020r.
zostaje przedłużona nauka na odległość dla uczniów . W tym dniu  zakończą się  wszystkie zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze, a od soboty, 27 czerwca br. dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.
Informacje dotyczące odbioru świadectw przekazane zostaną w terminie późniejszym.

                                                                                                     Dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły informuje, iż zgodnie z harmonogramem wybranych dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020  w naszej szkole, piątek 12.06.2020r.
jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych , również tych prowadzonych zdalnie.
Dniami wolnymi od nauki są także  16, 17 i 18 czerwca br., a więc dni , w których w szkole odbywa się
egzamin dla uczniów klasy ósmej.

Szanowni Państwo ! Drodzy uczniowie!
Kończy się rok szkolny 2019/2020. Rok, który nie był łatwy dla nas wszystkich . Pierwsze półrocze
obfitowało w wiele niespodzianek i wydarzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły,
ale już drugie nie pozwoliło nam realizować szczytnych planów i zamierzeń. Przeszliśmy na pracę
zdalną i przez kilka miesięcy pozostawaliśmy w izolacji społecznej. Radziliśmy sobie w różny
sposób i wkładaliśmy dużo wysiłku w pracę i naukę z wykorzystaniem metod i form kształcenia
na odległość.  Jednak się udało! Gratuluję uczniom, rodzicom i nauczycielom i dziękuję za wysiłek
i trud wkładany każdego dnia pracy zdalnej i dziś już  wiem, że czas pozostawania w izolacji z
powodu koronawirusa był dobrze wykorzystany. Czytaj dalej...
Procedury pobytu dziecka w przedszkolu/szkole w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.......

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach informuje, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej
ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy
postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych
szkół ponadpodstawowych i są one następujące:
15.06.-10.07. br. -złożenie wniosku do szkoły
23.06.-07.07.br-sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej
26.06.-10.07.br.-dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
31.07.-04.08.br.- dostarczenie do wybranych szkół zaświadczenia o wynikach egzaminu po klasie ósmej
12.08.br.-podanie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13-18.08.br.-potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
19.08.br. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
HARMONOGRAM REKRUTACJI , TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
List Burmistrza Biskupca
Zarządzeniem Burmistrza Biskupca Nr 176/20 z dnia 22 maja 2020r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach informuje, że za zgodą organu prowadzącego
i stosownym Zarządzeniem Burmistrza Biskupca Nr 176/20 z dnia 22 maja 2020r. w sprawie zawieszenia
zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Biskupiec,  zawiesza od 25 maja 2020 r. do odwołania, 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci oddziału przedszkolnego,  Zespołu Wychowania
Przedszkolnego oraz uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach .
Zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje dla uczniów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać
się będą według zasad , ustalonego harmonogramu  i wcześniejszych informacji zgodnie z procedurami.
Nauczyciele nadal będą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
                                                                                                                  
                                                                                                                              Dyrektor szkoły

Szanowni Państwo!
Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 07.06.2020r. zostaje
przedłużona nauka na odległość dla uczniów.
                                                                                                                             Dyrektor szkoły
Uczniowie klasy III w ramach edukacji przyrodniczej zdobywali wiedzę o Wszechświecie.
Dowiedzieli się, co to jest Układ Słoneczny, poznali planety oraz inne ciała niebieskie,
które krążą wokół Słońca.


Stąd też pojawił się pomysł, aby uczniowie przedstawili swoje wyobrażenia o Układzie
Słonecznym, wykonując modele tego układu. Prace okazały się bardzo różnorodne,
ciekawe i starannie wykonane. Oto zdjęcia:
Po powrocie do szkoły można będzie  je podziwiać na wystawie
na korytarzu szkolnym.
Święta majowe  uczą każdego Polaka patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej.
Od kilku dni uczniowie naszej szkołu poznają i utrwalają ważne wydarzenia,
które zapisały się na kartach historii oraz w sercach  Polaków.
Wiedzą,  że 1 maja obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Pracy,  zarówno  w Polsce,
jak i na całym świecie. Wiedzą też, iż od 2004 roku 2 maja świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Świętem tym szczególnie mocno akcentowane jest przywiązanie do naszych
narodowych biało - czerwonych barw.
3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji. Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm
Czteroletni w roku 1791 była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do
zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.
Za pomocą wierszy , piosenek i tekstów dzieci -zdalnie- upamiętniały te ważne wydarzenia z historii Polski,
o których nigdy nie możemy zapomnieć.
Wykonali też symbole narodowe, które prezentujemy poniżej...
BY UCZCIĆ MAJOWE ŚWIĘTA NARODOWE
PIELĘGNUJEMY SYMBOLE NARODOWE,
NASZA SZKOŁA LAUREATEM KONKURSU NA 85-LECIE SKO

Szanowni Państwo !
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci
i młodzieży i ograniczeniu  w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. 
działalności szkół i innych placówek oświatowych.

Wobec powyższego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
do 24.05.2020r. zostaje przedłużona nauka na odległość dla wszystkich uczniów.

Dyrektor szkoły informuje, iż zgodnie z  komunikatem dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz
egzaminu maturalnego w 2020 r., egzamin ósmoklasisty odbędzie się  w dniach
16 -18 czerwca br. (wtorek, środa, czwartek),
a wyniki egzaminu uczniowie  poznają do 31 lipca br..

AKCJA ŻONKIL


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
traci moc komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu
maturalnego w 2020 roku, zaktualizowany w dniu 20 sierpnia 2019 r. ,a tym samym zmianie ulega
zarządzenie dyrektora szkoły o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno  -wychowawczych
i dni 21,22 i 23 kwietnia 2020r. są dniami nauki szkolnej dla wszystkich uczniów.
Dyrektor Szkoły
Urszula Dziąba
Zmiana w zarządzeniu dyrektora szkoły o dniach wolnych

W niedzielę obchodziliśmy 77 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. Wydarzenia wiosny               
19 kwietnia 1943 roku naznaczyły Warszawę w sposób szczególny.  Uczniowie naszej szkoły przyłączyli
się na lekcji języka polskiego do akcji „Żonkil” zainicjowanej  w 2013 roku przez Muzeum Polin. 
To nie  tylko przypomnienie tragicznych wydarzeń i oddanie hołdu heroicznie walczącym powstańcom,
ale przede wszystkim niesienie nadziei, że taki scenariusz już nigdy się nie powtórzy.

Aby upamiętnić Bohaterki i Bohaterów walk w getcie przygotowaliśmy  żółtego żonkila, który
symbolizuje pamięć.  Jest to dla nas lekcja historii, nauka szacunku i tolerancji.
Szanowni Państwo!
Jesteśmy w trakcie ujednolicania sposobu komunikowania się z Państwem,
w związku z tym prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Z początkowych ustaleń wynika, że informacje będą wysyłane do Państwa i dzieci w
postaci wiadomości lub zadań domowych przez dziennik elektroniczny. Z uwagi na to, że
nie ma możliwości załączania plików przez dzieci i rodziców potrzebnych do zweryfikowania
wykonanej pracy, konieczne jest korzystanie z podanych adresów poczty elektronicznej
lub innych komunikatorów wskazanych przez nauczyciela. Pragniemy jednocześnie
zapewnić , iż do czasu wydania rozporządzenia dotyczącego warunków i sposobów
nauczania zdalnego przez Ministra Edukacji Narodowej wszystkie wysyłane do uczniów
zadania mają na celu utrwalenie i pomoc w weryfikacji prawidłowych odpowiedzi .
Prosimy, abyście Państwo wspierali swoje dzieci i motywowali do wykorzystania czasu,
który powinien być ich czasem nauki w szkole.
Drodzy rodzice!
W związku z przedłużeniem czasowego funkcjonowania jednostek oświaty, w tym naszej szkoły ,
zgodnie z rozporządzeniem MEN informuję Państwa o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie
od 25.03.br.do 10.04.br.
Od środy 25.03.br. szkoła będzie prowadziła kształcenie na odległość , a nauczyciele rozpoczną
kontynuację realizacji podstaw programowych i programu nauczania ze swojego przedmiotu ...czytaj
więcej....
W tym tygodniu nasza szkoła włączyła się do  Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej KARTKA DLA
MEDYKA. Od poniedziałku do środy uczniowie z naszej szkoły rysowali, malowali i tworzyli kartki
z życzeniami i podziękowaniami dla pracowników służby zdrowia. Jest to wyraz podziękowania za ich
trudną pracę i znak, że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni za poświęcenie i trud.
KARTKA DLA MEDYKA

Drodzy rodzice!

W dniach 09 -14 kwietnia br. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego rozpoczyna się  wiosenna przerwa świąteczna , a co za tym idzie w tych dniach nie będzie nauki i nauczanie zdalne nie będzie prowadzone.
Do nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powrócimy od 15 kwietnia br.
i zgodnie z najnowszymi zapowiedziami będzie ono przedłużone do 26 .04.2020r.
W tym czasie szkoła nadal pozostanie zamknięta. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się  najprawdopodobniej w czerwcu.

W imieniu swoim i kadry pedagogicznej naszej szkoły składam ogromne podziękowania za wysiłek, wkładany przez Państwa  w pomoc w nauce swoim dzieciom , a naszym uczniom, w tym wyjątkowo trudnym czasie.

Z życzeniami spokojnego świątecznego czasu , zdrowia  i wielkanocnej radości-

Dyrektor szkoły -Urszula Dziąba

Szanowni Państwo!
W przypadku braku możliwości zalogowania się do dziennika elektronicznego prosimy
o kontakt telefoniczny z administratorem 501 895 566


W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole dyrektor Szkoły
Podstawowej im.Flagi Polski w Kobułtach  zachęca do aktywnego włączenia się  uczniów 
do nauki zdalnej proponowanej w różnych formach przez nauczycieli uczących w naszej
placówce  i zgodnie ze wskazaniami MEN prosi o korzystanie z materiałów edukacyjnych
zamieszczanych na polecanych platformach, stronach i serwisach internetowych:
1. epodreczniki.pl
2. Portal wiedzy dla nauczycieli
3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
4. Podręcznik internetowy Włącz Polskę!
5. Portal lektury.gov.pl
6. Strona Centrum Nauki Kopernik
7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN
Przystanek historia
8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
9. Serwis Ninateka
10. Serwis Muzykoteka Szkolna
11. Biblioteka Cyfrowa Polona
12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
Regulamin
Dyrektor, pracownicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Flagi Polski w Kobułtach zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w XI Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły.
ZAPROSZENIE
Drodzy rodzice!
Dyrektor szkoły informuje, iż nasza placówka , tak jak i pozostałe szkoły w Polsce, 
będzie zamknięta od 16.03.do 25.03.br.
W dniach 12 i 13.03.br. szkoła będzie otwarta i dla dzieci tego potrzebujących
będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. Proszę , abyście Państwo chronili swoje dzieci    
i śledzili komunikaty ogólnopolskie i informacje zamieszczane na e-dzienniku .
Jednocześnie informuję, iż nauczyciele będą starali się w dniach wolnych
komunikować z uczniami i Państwem elektronicznie w celu wypracowania zasad nauki    
i wykorzystania czasu wolnego do utrwalania i powtarzania wiadomości dotychczas
nabytych .
W razie pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dyrektor szkoły-Urszula Dziąba

W załączeniu list burmistrza Biskupca p. Kamila Kozłowskiego.
N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Title
Title

Image description goes here

More information

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora, który miał
się odbyć 28 marca br. w szkole nie odbędzie się.
Nowy termin turnieju podamy w osobnym komunikacie.

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż spotkanie z rodzicami zaplanowane
na 19 marca br. nie odbędzie się.
Nowy termin zebrania podamy w osobnym komunikacie.

Zdalne lekcje


CZYTAJ DALEJ .......
Oszczędzanie jest dziecinnie proste ...  w teorii,  jednak w praktyce nie jest to taka prosta sprawa.
W naszej szkole mobilizujemy uczniów do oszczędzania, zachęcamy do zakładania kont przy Szkolnej
Kasie Oszczędności, przeprowadzamy akcje pozwalające na rozwijanie przedsiębiorczości uczniów,
m.in. akcję " W SKO oszczędzamy , na wycieczki zarabiamy". Od 8 listopada 2019r. do 10 kwietnia 2020r.
braliśmy udział w ogólnopolskim  konkursie na 85-lecie SKO,
nad którym pieczę w naszej szkole miała p. Agnieszka Popławska.
Szereg podjętych działań w trakcie trwania konkursu pozwolił naszej szkole uzyskać tytuł laureata,
a nagrodą uzyskaną w konkursie jest robot do nauki programowania.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację działań konkursowych.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
FOTOGRAFICZNYM NA ZDJĘCIE DO KALENDARZA
ZG PTTK NA 2021 ROK
pt. „Poznajemy Polskę z PTTK”
więcej informacji w załączniku.


EFEKTY PRACY ZDALNEJ UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ
Drodzy Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach informuje, iż zgodnie z zarządzeniem
Burmistrza Biskupca nr 151/20 z dnia 4 maja 2020r. w dniach 06.05-24.05.br. w szkole zostaje
ograniczona działalność oddziału przedszkolnego i Zespołu Wychowania Przedszkolnego poprzez
dalsze zawieszenie zajęć w placówce . Jednocześnie informuje, iż w wyżej wymienionych formach nadal
prowadzona będzie przez nauczycieli praca zdalna zgodnie z wytycznymi.
Zarządzenie i pismo informacyjne burmistrza w załączeniu.

załącznik nr.1 - zarządzenie
załącznik nr. 2 - pismo informacyjne
Zachęcamy dzieci i dorosłych do udziału  
w BISKUPIECKIM TURNIEJU
WIEDZY ON - LINE
więcej informacji na stronie...

Szanowni Państwo!
Od poniedziałku 25.05.2020r. rodzice mogą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki swoim
dzieciom w Zespole Wychowania Przedszkolnego i oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
im. Flagi Polski  w Kobułtach pod warunkami opisanymi w wytycznych przeciwepidemicznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego ( wytyczne w załączeniu) oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi
w szkole( w załączeniu) .O fakcie chęci uzyskania  opieki nad dzieckiem w wyżej wymienionych formach
prosimy powiadomić dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy lub telefonicznie
bezpośrednio pod numerem telefonu 603 366 495 najpóźniej na dwa dni przed planowanym przybyciem
dziecka do placówki.
Prosimy też o wypełnienie stosownego oświadczenia dotyczącego dziecka w każdym dniu jego pobytu
w placówce. Oświadczenie do pobrania ze strony internetowej szkoły z zakładki „Dokumenty”.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
Procedury pobytu dziecka w przedszkolu/szkole w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.......

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna
Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i  MEN
Procedury w trakcie konsultacji


Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych
 
16 -18 czerwca 2020r.

Szanowni Państwo ,
w związku z tym, iż od poniedziałku 25.05.2020r. w szkole będzie możliwość zorganizowania zajęć
opiekuńczo -wychowawczych dla klas I-III  i  konsultacji dla klasy ósmej prosimy o zapoznanie się z
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej i
procedurami pobytu dziecka w szkole ( w załączeniu) . O fakcie chęci udziału dziecka  w zajęciach
opiekuńczo wychowawczych w klasach I-III prosimy powiadomić dyrektora szkoły za pośrednictwem
wychowawcy klasy lub telefonicznie bezpośrednio pod numerem telefonu 603 366 495 najpóźniej na dwa
dni przed planowanym przybyciem dziecka do placówki. Prosimy też o wypełnienie stosownego
oświadczenia dotyczącego dziecka w każdym dniu jego pobytu w placówce. Oświadczenie do pobrania
ze strony internetowej szkoły z zakładki „Dokumenty” lub z dziennika elektronicznego.

Uczniowie klasy ósmej chcący skorzystać z konsultacji z nauczycielem na terenie szkoły przy zachowaniu
zasad pobytu w szkole zawartych w wytycznych GIS,MZ i MEN muszą zapoznać się z procedurami 
przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach , bibliotece szkolnej i
szatni (procedury w załączeniu) .Chęć skorzystania z konsultacji zgłaszają rodzice uczniów najpóźniej na
dwa dni przed planowanymi konsultacjami do wychowawcy klasy , który następnie informuje o tym
dyrektora szkoły w celu ustalenia z nauczycielami harmonogramu konsultacji.

Jednocześnie nadmieniam, iż od poniedziałku 25.05.br. wznowione zostaje dowożenie uczniów
wg harmonogramu wcześniej obowiązującego, a dla dzieci potrzebujących opieki świetlicowej
zorganizowane będą  zajęcia świetlicowe jeśli rodzice zgłoszą taką potrzebę.

Dyrektor szkoły
Dni wolne od nauki…

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W DNI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY
16 -18 czerwca 2020r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Rozkład jazdy autobusów 26 czerwca 2020r.
List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
Szanowni Państwo, drodzy uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny, a wobec faktu ,że jesteśmy w okresie epidemii będzie on wyglądał
trochę inaczej niż zwykle. Zapraszam uczniów 01.09.2020r. o godz. 9.00 do szkoły,
tak , by spotkali się z wychowawcami w klasach w przydzielonych tylko im pomieszczeniach,
natomiast dzieci , które będą w tym roku szkolnym uczęszczały do oddziału przedszkolnego i klasy
pierwszej spotkają się ze swoimi paniami i dyrektorem szkoły w towarzystwie swoich rodziców na
boisku szkolnym. Rodzice uczniów klas II-VIII mogą również uczestniczyć w tym spotkaniu z
zachowaniem zasad odstępu 1,5 m od innych osób. W związku z pracą szkoły w reżimie sanitarnym
proszę wszystkich uczniów , by po wejściu do szkoły użyli płynu do dezynfekcji i mieli założone maseczki
do momentu zajęcia miejsc w klasach.

Ze szkolnym pozdrowieniem

Dyrektor szkoły-Urszula Dziąba

W załączeniu rozkład jazdy autobusu w dniu 01.09.br…