Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Szko³a kontynuuje ,,aktywn± przerwê”. Znowu jest gwarno i weso³o na korytarzach i Sali gimnastycznej. W czasie przerw dzieci pokonuj± tory przeszkód, tañcz±, graj± w gry zespo³owe, a m³odzie¿ gimnazjalna gra w pi³kê siatkow±, no¿n±, tenisa sto³owego i unihokeja.

W ramach obchodów kolejnej rocznicy Odzyskania przez Polskê Niepodleg³o¶ci dzieci z oddzia³u przedszkolnego i klas I - III wyst±pi³y  przed rodzicami w monta¿u s³owno - muzycznym zatytu³owanym ,,Nasza Polska”. Po udanym wystêpie zosta³y od¶piewane znane piosenki patriotyczne. Rodzice byli dumni ze swoich dzieci, zw³aszcza, ¿e by³ to powa¿ny pierwszy wytêp o trudnej, ale jak¿e wdziêcznej tematyce.


                                                                TYDZIEÑ CHLEBA NA ZAKWASIE

        W  pi±tek 7.XI.2014r. w murach szko³y zapachnia³o  chlebem. Jego woñ roznosi³a siê po korytarzach i salach lekcyjnych. To by³a zapowied¼ realizacji kolejnej edycji programu "TYDZIEÑ CHLEBA NA ZAKWASIE".
   Oko³o  po³udnia pojawi³y siê sto³y, na których obok chleba sta³y s³oiki z konfiturami, smalczykiem; talerzyki z ogórkami, papryk± i miseczki z mas³em. By³y równie¿ pyszne wyroby ciastkarskie, a z produktów p³ynnych kwas chlebowy. Sto³y kusi³y nie tylko wiktua³ami  , ale równie¿ wspania³ymi ozdobami, stroikami, itp… 
Spotkanie podsumowuj±ce dzia³ania ca³ego tygodnia  rozpoczê³o siê  polonezem- dzieci z klasy pierwszej szko³y podstawowej  tañczy³y z rodzicami. Inni uczniowie ze szko³y podstawowej wyst±pili z piosenk±, wierszem i w uk³adach tanecznych. Donios³ym momentem by³o wniesienie chleba i wrêczenie go Pani Dyrektor i zaproszonym  go¶ciom.
Czê¶æ artystyczn± prowadzi³o dwoje uczniów z gimnazjum. Koordynatorem programu jest p. Marzena Staszak , a w dzia³aniach wspierali j± wychowawcy klas, rodzice,nauczyciele i pracownicy szko³y. 
W  bie¿±cym roku szkolnym  10-osobowy zespó³ uczniów klasy II gimnazjum „ZAWSZE S£ONECZNI” pod opiek±  pani Beaty Borowej przyst±pi³ do ogólnopolskiego projektu „Postaw na S³oñce” . Celem projektu jest upowszechnienie w¶ród m³odego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzy¶ci ¶rodowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych ¼róde³ energii (OZE), a w szczególno¶ci ogniw fotowoltaicznych. Projekt przedstawia równie¿ praktyczne mo¿liwo¶ci zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu budynków u¿yteczno¶ci publicznej (szko³y) jak i prywatnych domów jednorodzinnych.
Zwiêkszenie udzia³u energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej jest dzia³aniem ekologicznym. Tradycyjne metody produkcji energii wi±¿± siê ze znaczn± degradacj± ¶rodowiska (wydobycie wêgla, zanieczyszczenie powietrza, wód), natomiast pozyskiwanie energii ze ¼róde³ odnawialnych jest bezpieczne dla ¶rodowiska naturalnego. Projekt realizowany jest w formie miêdzyszkolnej rywalizacji, jest organizowany przez Fundacjê Banku Ochrony ¦rodowiska i wpisuje siê w dzia³ania na rzecz ochrony ¶rodowiska , jakie nasza szko³a podejmuje od wielu ju¿ lat.

2 grudnia 2014 r.  uczniowie gimnazjum przychodz±cy do szko³y natknêli siê na  kartki z tajemniczo brzmi±cym napisem „OZE”. Strza³ki umieszczone obok sugerowa³y kierunek, gdzie mo¿na by³o znale¼æ rozwi±zanie zagadki. Ciekawscy uczniowie pod±¿ali ¶ladem strza³ek, pytaj±c siê nawzajem „O co w tym chodzi?”. Odpowied¼ znale¼li na najwy¿szym piêtrze, gdzie uczniowie zespo³u „ZAWSZE S£ONECZNI” ustawili swoje stoiska. Kolorowe plakaty, ulotki i krótki film „Dlaczego fotowoltaika w 3,5 minuty” zaspokoi³y ciekawo¶æ uczniów. Przy stoisku dy¿urowa³y osoby, które chêtnie i wyczerpuj±co odpowiada³y na liczne pytania. Ciekawo¶æ siê op³aca³a - przy jednym ze stolików mo¿na by³o wykorzystaæ nowo zdobyt± wiedzê bior±c udzia³ w konkursie na najciekawsze has³o promuj±ce oszczêdzanie energii. Nagrod± by³ oczywi¶cie zasilany energi± s³oneczn±! - kalkulator. Zwyciêzc± by³ uczeñ klasy pierwszej Adam Robak z has³em: ENERGIÊ MARNUJESZ, PRZYRODY NIE SZANUJESZ! Zespó³ mia³ pe³ne rêce roboty w trakcie ka¿dej przerwy lekcyjnej tego dnia, ale za to efekty by³y wymierne , bo projektem zainteresowali¶my wiele osób.
W bie¿±cym roku szkolnym 20-osobowy zespó³ uczniów klasy II gimnazjum pod opiek± p. Beaty Borowej przyst±pi³ do projektu  „Nie dla Niskiej Emisji!” czyli „czy wiesz czym oddychasz”? Celem projektu jest motywowanie uczestników  do aktywnej dzia³alno¶ci ekologicznej polegaj±cej na u¶wiadamianiu spo³eczeñstwu zagro¿enia zwi±zanego ze zjawiskiem niskiej emisji, przyczynami powstawania i mo¿liwo¶ciami przeciwdzia³ania. Do zadañ zespo³ów nale¿eæ bêdzie: przeprowadzenie lekcji wprowadzaj±cej wed³ug scenariusza lekcyjnego, opracowanego przez RE. Omówiona równie¿ zostanie ankieta, któr± zespo³y bêd± mia³y za zadanie przeprowadziæ w¶ród mieszkañców oraz w okre¶lonej instytucji samorz±dowej na pocz±tku sezonu grzewczego i po jego zakoñczeniu. Zadaniem zespo³ów bêdzie równie¿ przekazywanie mieszkañcom zdobytej  wiedzy. O projekcie informowaæ bêd± foldery i plakaty rozdawane i rozklejane przez zespo³y. Udzia³ i wykonywanie zadañ przez szko³ê monitorowane bêdzie przez stronê www. Po dokonaniu rejestracji, zespo³y bêd± odznaczaæ na stronie odpowiednio zhierarchizowane zadania, w tym opracowanie i przedstawienie wyników ankiet. Jednym z istotniejszych elementów strony internetowej bêdzie interaktywna mapa miejscowo¶ci z zaznaczonymi miejscami krytycznymi niskiej emisji oraz tzw. "dobrych praktyk" - miejsc, które mog± byæ przyk³adem walki z nisk± emisj±.
4 grudnia 2014 r. uczniowie uczestnicz±cy w projekcie „Nie dla Niskiej Emisji!” czyli czy wiesz czym oddychasz? przygotowali prezentacjê multimedialn± dla rodziców, która przedstawia³a informacje dotycz±ce m.in. ¼róde³ niskiej emisji, charakterystyki substancji emitowanych przy spalaniu ró¿nych paliw, skutków spalania odpadów, w tym zagro¿enia dla ludzi i ¶rodowiska oraz regulacji prawnych wi±¿±cych siê  z nisk± emisj±. W czasie trwania projektu przeprowadzony zostanie równie¿ og³oszony w temacie „Nie dla Niskiej Emisji!” konkurs. 

Rambit profilakyczny
5.12.2014r. w naszej szkole odby³o siê spotkanie zwi±zane z profilaktyk± uzale¿nieñ i wskazywaniem dobrych wyborów, w którym wziêli udzia³ uczniowie wszystkich klas .
Na wstêpie uczestników imprezy powita³a Pani Dyrektor, która przedstawi³a cel spotkania. Dalej nast±pi³a prezentacja  filmu „Zastanów siê, czy warto... Film przeciw paleniu papierosów” Nastêpnie dzieci i m³odzie¿ z naszej szko³y przyst±pi³y do prezentacji wykonanych  przez wszystkie klasy plakatów antynikotynowych, antyalkoholowych i antynarkotykowych.
Po prezentacji prowadz±cy zaproponowali pierwsz± konkurencjê sportow± polegaj±c± na przedmuchaniu s³omk± pi³eczki pingpongowej do okre¶lonego celu. Po niej odby³o siê uk³adanie puzzli. Dla klas najm³odszych zosta³y pociête znaki zakazu palenia, picia i u¿ywania narkotyków. Dla klas starszych podzielone na sylaby has³a, a dla najstarszych- zdania zwi±zane z tematem. Nastêpnie odby³a siê konkurencja sportowa, w której uczniowie wrzucali pi³kê do koszy z ró¿nych odleg³o¶ci i zawody w zbijanie krêgli - klasy m³odsze 5 szt., klasy starsze 9, klasy najstarsze 15. Kolejn± konkurencj± sportow±, wywo³uj±c± wiele emocji w¶ród dzieci i m³odzie¿y by³y wy¶cigi z taczk± dzieciêc±, na której zosta³ umieszczony nadmuchany balon. Nale¿a³o przewie¼æ go dooko³a pacho³ka i przekazaæ taczkê nastêpnej osobie.
Na zakoñczenie klasy gimnazjalne przedstawia³y scenki dramowe wskazuj±ce na dobre wybory i ucz±ce, jak mówiæ dobitnie „NIE” osobie, która namawia nas do czego¶, z czym siê nie zgadzamy, dzieci z klas IV - VI od¶piewa³y u³o¿one przez siebie piosenki o tematyce profilaktycznej, a najm³odsi wyrecytowali u³o¿one wraz z wychowawc± wiersze przestrzegaj±ce przed z³ymi wyborami.
Po zakoñczeniu wszystkich konkurencji i zadañ nast±pi³o podsumowanie zdobytych przez poszczególne klasy punktów i rozdanie nagród rzeczowych. Pani Dyrektor wrêczy³a ka¿dej klasie akcesoria sportowe, po to, by jak najwiêcej osób mog³o aktywnie spêdzaæ czas wolny w szkole.


Spotkanie opłatkowe w naszym zespole miało miejsce jak co roku, tuż przed zimową przerwą świąteczną .Sala gimnastyczna pomieściła ponad 250 osób;uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Były jasełka , wigilijne potrawy przygotowane przez kuchnię szkolną , życzenia z białym opłatkiem w ręku  ,prezentacja kolęd przez poszczególne klasy i prezenty wręczane przez przedstawicieli Rady Rodziców. W świątecznym nastroju szybko mijał czas , a utrwalone tradycje Bożego Narodzenia uczniowie zapamiętają na długo.

Koło robotyczne
Od grudnia 2014r. w naszej szkole cyklicznie odbywają się pozalekcyjne zajęcia koła robotycznego.
Uczestnikami są uczniowie z klasy szóstej oraz pierwszej i drugiej gimnazjum.
Na zajęciach uczniowie zmontowali od podstaw dwa roboty „MINISUMO” i rozpoczęli tworzenie programów. Pierwsze pokazy robotyczne w szkole odbędą się podczas” Festiwalu robotów” 20.03.2015r.


Bal karnawałowy w naszej szkole - fotorelacja
12 stycznia 2015 r. uczniowie zespołu "ZAWSZE SŁONECZNI" zorganizowali apel szkolny podsumowujący I etap projektu "Postaw na Słońce".  Do zadań w tym etapie należało m.in.: zdobycie wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych, obliczenie zapotrzebowania energetycznego budynku szkolnego, w tym szkolnej sali komputerowej  oraz wynikających z tych wartości wysokości emisji CO2, dobranie systemu ogniw fotowoltaicznych do wartości zużycia energii elektrycznej przez szkolną salę komputerową i  przedstawienie kalkulacji środowiskowej i rachunku ekonomicznego w odniesieniu do planowanej modernizacji .
Zespół  przygotował  prezentację multimedialną, która przedstawiała wyniki prac.

"ZAWSZE SŁONECZNI" spotkali się również z Panią Dyrektor w jej gabinecie. Podczas spotkania uczniowie omówili  wyniki przeprowadzonych obliczeń, sposoby zmniejszenia zużycia energii budynku szkolnego  oraz opowiedzieli o swoich planach dotyczących drugiego i trzeciego etapu konkursu.

"BĄDŹ OSTROŻNY NA DRODZE!"
Taki tytuł nosiło przedstawienie, które uczniowie klasy IV zaprezentowali pozostałym uczniom naszej szkoły 23.01.2015r.
Celem przedstawienia było przypomnienie dzieciom podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach z wykorzystaniem znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i znaczków odblaskowych. Na zakończenie uczniowie kl. IV prezentowali odzież z elementami odblaskowymi podczas rewii mody, a pani dyrektor poinformowała o tym, że Zakłady Mięsne „WARMIA” w Biskupcu ufundowały wszystkim dzieciom kamizelki odblaskowe.
Przedstawienie odbyło się tuż przed feriami i połączone było z pogadanką nt. bezpiecznych ferii zimowych.

W Zespole Szkół w Kobułtach (sala gimnastyczna) 21.02.2015r. odbędzie się po raz V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, Open.

Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00.

Uczestników obowiązuje zmienne obuwie sportowe. Zgłoszenia udziału przyjmują nauczyciele: Jolanta Kurek, Marzena Kowsz, ewentualnie w sekretariacie szkoły lub telefonicznie (89)716 14 24 do dnia 20.02.2015r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w turnieju i kibiców do dopingu zawodników.

Organizatorzy

21.02.2015 r. w hali Zespołu Szkół w Kobułtach odbył się  już V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego.
Wzięło w nim udział 44 zawodników w pięciu kategoriach: M - Open,  K - Open, M - Gimnazjum,            K - Gimnazjum, Szkoła podstawowa. Wśród  zawodników był  m.in. radny gminy Biskupiec p. Piotr Włoch oraz leśniczy Nadleśnictwa Wipsowo p. Piotr Zdanowicz.

Poziom  Turnieju był wysoki, a widzowie mogli obserwować naprawdę fascynujące pojedynki.

W kategorii M - Open  III m-sce zajął Ł. Szymański, II m-sce Sz. Araśniewicz i Mistrzem został  Sebastian Biedka.
Kategoria K - Open: II m-sce zajęła A. Sobotka, a tytuł Mistrza zdobyła Patrycja Niksa.
Kategoria M - Gimnazjum:  III m-sce - M. Stańczak, II m-sce - B. Orzoł, Mistrz - Bartłomiej Lewkowicz.
Kategoria K - Gimnazjum: III m-sce - K. Olbryś, II m-sce - D. Baniewska, Mistrz - Weronika Kurek.
Kategoria Szkoła podstawowa: III m-sce - K. Pszczółkowski, II m-sce - M. Niksa, Mistrz - Sebastian Włoch.
Mistrzowie Turnieju zostali uhonorowani statuetkami, za II i III miejsce zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe.
Dodatkowo p. dyrektor wręczyła nagrody - niespodzianki  dla najstarszego i najmłodszego zawodnika Turnieju.
Tegoroczny Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wysoka frekwencja zarówno wśród zawodników, jak i widzów.
Liczymy, że w następnych latach będzie równie ciekawie, więc już teraz wszystkich zainteresowanych tenisem stołowym serdecznie zapraszamy, a za ten rok dziękujemy.

V  OTWARTY  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
KOBUŁTY 2015
Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach informuje, iż od 11 maja  do 22 czerwca trwa nabór do gimnazjum na  rok szkolny 2015/2016  wnioski o przyjęcie do gimnazjum można pobrać w zakładce "Dokumenty" na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach informuje o rozpoczęciu zapisów na rok szkolny 2015/2016
- do Zespołu Wychowania Przedszkolnego dzieci   3, 4  - letnich
- do Oddziału Przedszkolnego dzieci   5 - letnich
- do kl. I Szkoły Podstawowej  dzieci  6, 7  - letnich
wnioski o przyjęcie dziecka można pobrać w zakładce "Dokumenty" na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie. Rekrutacja trwa do 31 marca 2015r.

Tel. 89 716-14-24, mail spkobulty@interia.pl

Dyrektor, pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół  w Kobułtach zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w
VI Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Kobułtach
W tym roku już po raz szósty  zapraszamy do naszej szkoły miłośników tej popularnej dyscypliny sportowej. Oprócz zmagań czysto sportowych, podczas trwania imprezy zorganizowany zostanie pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobułtach.
Rozgrywki odbędą się 28.03.2015 r. o godz. 10.00 .
Informacje dotyczące turnieju znajdują się w regulaminie zawodów . Można je też uzyskać pod numerem telefonu 897161424.

Organizatorzy

Regulamin VI Turnieju Pi³ki Siatkowej o puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Kobu³tach

Szkolenie w Sulejówku.
W dniach 11-13.03.2015r. nauczycielki z naszej szkoły p.M. Kowsz i p. J.Kurek zajmujące się zadaniami związanymi z promocją zdrowia  wzięły udział w warsztatach w Sulejówku dla przedstawicieli szkół  z Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie zorganizowanych przez  Ośrodek Rozwoju Edukacji  pt. „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”.
Pierwszego dnia szkolenia został omówiony program HEPS (Healthy Eating and Physical Activity In School - Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole) i pakiet szkolny HEPS oraz analizowano narzędzia do diagnozy stanu wyjściowego w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w szkole. Następnie  odbył się cykl wykładów na temat: nadwagi i otyłości w szkole; profilaktyki nadwagi i otyłości; zdrowego żywienia i aktywności fizycznej .
Drugi dzień seminarium był poświęcony kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnego ciała u dzieci-czego nie robić ucząc o odżywianiu i jego zaburzeniach. Szkolenie pomoże nam planować działania szkoły w zakresie ruchu i zdrowego żywienia zgodnie z koncepcją pracy Szkoły Promującej Zdrowie.

Dzień Kobiet w naszej szkole…

Tradycyjnie, jak co roku z okazji Dnia Kobiet w naszej szkole 9 marca odbyła się uroczysta akademia. Przedstawienie ze specjalną dedykacją dla wszystkich pań i dziewcząt przygotowali uczniowie z klasy II gimnazjum wraz z samorządem uczniowskim. Chłopcy w imieniu swoim i całej męskiej części społeczności szkolnej złożyli wszystkim kobietom

życzenia. Nie zabrakło również kwiatów.

Sto lat wszystkim paniom! Dziękujemy Wam, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym!
Koncert  muzyki instrumentalnej  - „Muzyka bluesowa, gitarowa”
       We wtorek 17 marca br. w naszej szkole odbył się koncert muzyczny z muzyką gitarową.  Koncert był kolejnym z cyklu organizowanych przez szkołę spotkań muzycznych. Największe emocje wzbudziła jednak druga część koncertu, w której muzyk zaprezentował się z gitarą elektryczną oraz włączył uczniów do wspólnej zabawy ze śpiewem. Zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum bawili się doskonale. Ukoronowaniem koncertu były znane utwory na gitarę elektryczną. Niezwykłych przeżyć dostarczyli nam gitarzyści. Ich muzykę chłonąć dało się  wszystkimi nieomal zmysłami. Była wszędzie wokół nas.Taki koncert nie miał prawa skończyć się bez bisu.

Z niecierpliwością będziemy czekali na kolejny.

Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Nowiny i nowinki archiwum 2014 - 2015 III