Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Kalendarz roku szkolnego 2011 / 2012 naszej szko³y oraz
Plan pracy szko³y w roku szkolnym 2011 /2012
Lp.
Miesi±c
Tematyka posiedzenia
Odpowiedzialny
Uwagi
1
sierpieñ
I. RADA  PEDAGOGICZNA
1.Organizacja roku szkolnego
2011/2012
-zatwierdzenie planu pracy szko³y na
nowy rok szkolny (zadania i obowi±zki
w nowym roku szkolnym, kalendarz
zajêc)
-przydzia³ obowi±zków nauczycielskich
-zaopiniowanie rozk³adu zajêc
lekcyjnych
2. Przyjêcie szkolnego zestawu
programów
II. PRZEGLAD SZKOLY- protokó³
dyrektor
SIP
 
2
wrzesieñ
I.ROZPOCZECIE ROKU
SZKOLNEGO
II.RADA PEDAGOGICZNA
1.Informacja o planie nadzoru
pedagogicznego zgodnie z wytycznymi
ministerstwa i kuratora, zaplanowanie
ewaluacji wewnêtrznej. Opinia na temat
dodatkowych dni wolnych od zajêc
dydaktycznych.
II. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-
bezpieczna droga do szko³y
III.RADA PEDAGOGICZNA
1.WDN- Edukacyjna wartosc dodana w
gimnazjum.
IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Wymagania edukacyjne
2.Sposoby sprawdzania osi±gniêc
edukacyjnych uczniów
3.Warunki i tryb uzyskania wy¿szej
oceny
4. Spotkanie z nowo wybrana Rada
Rodziców . Opinia na temat
dodatkowych dni wolnych od zajec
dydaktycznych.
V. WYBORY OPIEKUNA I
PREZYDIUM SU

VI.SPRZATANIE SWIATA
VII.DZIEN CHLOPCA
dyrektor
odp. nauczyciele
Podanie do wiadomo¶ci RP i
RR terminów dodatkowych dni
wolnych od zajêc dydakt.wych.
zgodnie z rozporz±dzeniem
MEN
3
pazdziernik
I.SLUBOWANIE KLAS ISP i IG
II.DZIEN NAUCZYCIELA
II. DZIEN PAPIESKI
IV. RADA PEDAGOGICZNA
1.WDN- Edukacyjna wartosc dodana w
gimnazjum.
-druga czesc
V. OTRZESINY KLASY I
GIMNAZJUM
Wychowawcy klas
ISP i IG
dyrektor
odp. nauczyciele
ewaluatorzy KO
 
4
listopad
I.SWIETO NIEPODLEGLOSCI
II.RADA PEDAGOGICZNA
III. ANDRZEJKI-zabawy andrzejkowe
przy muzyce i wró¿bach
dyrektor
odp. nauczyciele
Dodatkowy dzieñ wolny od
zajêc dydakt.wych. zgodnie z
rozporz±dzeniem MEN
12 listopada 2010r.
5
grudzieñ
I.MIKOLAJKI
II. SPOTKANIE Z RODZICAMI-
spotkanie integracyjno -miko³ajkowe
III.HAPPENING
PROFILAKTYCZNY
IV.SZKOLNA WIGILIA-JASELKA
V.RADA PEDAGOGICZNA
dyrektor
odp. nauczyciele
 
6
styczeñ
I.DZIEN BABCI I DZIADKA-
spotkanie
II.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji
uczniów za pierwsze pó³rocze
2.Zadania bie¿±ce.
III. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Podsumowanie pierwszego pó³rocza
IV.BAL PRZEBIERANCÓW
V.FERIE ZIMOWE
dyrektor
odp. nauczyciele
Ferie zimowe:

warmiñsko-mazurskie
23 stycznia -
5 lutego
2012 r.
7
luty
I.RADA PEDAGOGICZNA
1.Podsumowanie pracy szko³y za I
pó³rocze.
2. Wypracowanie wniosków do pracy w
II pó³roczu
II. SPOTKANIE Z POLICJANTEM
III. TEATR PROFILAKTYCZNY
IV. OTWARTY TURNIEJ TENISA
STOLOWEGO
dyrektor
odp. nauczyciele
 
8
marzec
I.RADA PEDAGOGICZNA
II.DZIEN KOBIET
III.DZIEN WIOSNY-RAMBT
PROFILAKTYCZNY
IV. TURNIEJ PILKI SIATKOWEJ-
so³ectwa
dyrektor
odp. nauczyciele
 
9
kwiecieñ
I.SPRAWDZIAN KL.VI
II EGZAMINY GIMNAZJALNE KL.
III
III.FERIE SWIATECZNE
IV.DZIEN ZIEMI
V.SPRZATANIE WARMII I MAZUR
VI.RADA PEDAGOGICZNA- WDN
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w
nauczaniu
dyrektor
odp. nauczyciele
komisje
Termin sprawdzianu
3 kwietnia 2012 r. (wtorek),
godz. 9.00

Terminy egzaminu
gimnazjalnego:
a) czê¶c humanistyczna - 24
kwietnia 2012 r. (wtorek),
godz. 9.00
b) czê¶c matematyczno-
przyrodnicza -
25 kwietnia 2012 r. (¶roda),
godz. 9.00
c) jêzyk obcy nowo¿ytny -
26 kwietnia 2011 r.
(czwartek), godz. 9.00
10
maj
I.RADA PEDAGOGICZNA
II.1-3 MAJA
III.PRZEGLAD ARTSTYCZNY
SZKÓL
IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI -
DNI RODZINY
1.Informacje o przewidywanych
ocenach na koniec roku szkolnego
V.WOJEWÓDZKIE BIEGI NA
ORIENTACJE
dyrektor
odp. nauczyciele
Dodatkowy dzieñ wolny od
zajêc dydakt.wych. zgodnie z
rozporz±dzeniem MEN 02
maja 2010r.
11
czerwiec
I.DZIEN DZIECKA-DZIEN
SPOTRU
II.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i
promocji uczniów- uchwa³a
III.UDZIAL W AKCJI CALA
POLSKA CZYTA DZIECIOM
IV.SPOTKANIE Z POLICJANTEM
V.RADA PEDAGOGICZNA
1. Analiza i ocena wykonania zadañ
szko³y w roku 2010/2011

VI.ZAKONCZENIE ROKU
SZKOLNEGO
VII.ZAKONCZENIE KLAS VI I III
GIMNAZJUM
dyrektor
odp. nauczyciele
Podanie do publicznej
wiadomo¶ci szkolnego zestawu
podrêczników
Plan pracy szko³y w roku szkolnym 2011 /2012
Przyjêto do realizacji na radzie pedagogicznej 29 sierpnia 2011 r.
Rozpoczêcie roku szkolnego 2011/2012
1 wrze¶nia 2011 r.
Zimowa przerwa ¶wi±teczna
23 - 31 grudnia 2011 r.
Terminy ferii zimowych 2011/2012

16 - 29 stycznia 2012 r.
dolno¶l±skie
mazowieckie
opolskie
zachodniopomorskie 

23 stycznia - 5 lutego 2012 r.
podlaskie
warminsko-mazurskie 

30 stycznia - 12 lutego 2012 r.
lubelskie
³ódzkie
podkarpackie
pomorskie
¶l±skie 

13 - 26 lutego 2012 r.
kujawsko-pomorskie
lubuskie
ma³opolskie
¶wiêtokrzyskie wielkopolskie
Wiosenna przerwa ¶wi±teczna
5 - 10 kwietnia 2012 r.
Sprawdzian

Egzamin gimnazjalny

3 kwietnia 2012

24 kwietnia 2012 r. - czê¶æ humanistyczna
25 kwietnia 2012 r. - czê¶æ matematyczno - przyrodnicza
26 kwietnia 2012 r. - czê¶æ z jêzyka obcego nowozytnego

Koniec roku szkolnego 2011/2012
29 czerwca 2012 r.
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec