Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Kalendarz roku szkolnego 2010 / 2011 naszej szkoły
Lp.
Miesi±c
Tematyka posiedzenia
Odpowiedzialny
Uwagi
1
sierpieñ
I. RADA  PEDAGOGICZNA
1.Organizacja roku szkolnego 2010/2011
-zatwierdzenie planu pracy szko³y na
nowy rok szkolny (zadania i obowi±zki w
nowym roku szkolnym, kalendarz zajêc)
-przydzia³ obowi±zków nauczycielskich
-zaopiniowanie rozk³adu zajêc
lekcyjnych
2. Przyjêcie szkolnego zestawu
programów
II. PRZEGLAD SZKOLY- protokó³
dyrektor
SIP
 
2
wrzesieñ
I.ROZPOCZECIE ROKU
SZKOLNEGO
II.RADA PEDAGOGICZNA
1.Informacja o planie nadzoru
pedagogicznego zgodnie z wytycznymi
ministerstwa i kuratora, zaplanowanie
ewaluacji wewnêtrznej.
II. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-
bezpieczna droga do szko³y
III.RADA PEDAGOGICZNA
1.WDN- Ewaluacja w nowym nadzorze
pedagogicznym.
IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Wymagania edukacyjne
2.Sposoby sprawdzania osi±gniêc
edukacyjnych uczniów
3.Warunki i tryb uzyskania wy¿szej oceny
V. SPRZATANIE SWIATA
VI.DZIEN CHLOPCA
VIII.OTWARCIE LAPIDARIUM
dyrektor
odp. nauczyciele
 
3
pazdziernik
I.SLUBOWANIE KLAS ISP i IG
II.DZIEN NAUCZYCIELA
II. DZIEN PAPIESKI
IV. RADA PEDAGOGICZNA
1. Zmiany w statucie
2.Dodatkowe dni wolne od zajêc
dydakt.wych.
V EWALUACJA ZEWNETRZNA
Wychowawcy klas
ISP i IG
dyrektor
odp. nauczyciele
ewaluatorzy KO
Podanie do wiadomo¶ci RP i
RR terminów dodatkowych
dni wolnych od zajêc
dydakt.wych. zgodnie z
rozporz±dzeniem MEN
4
listopad
I.SWIETO NIEPODLEGLOSCI
II.RADA PEDAGOGICZNA- WDN-
Procedury interwencyjno-profilaktyczne
w dzia³aniach szko³y i rodziny - XI 2010
III. ANDRZEJKI-zabawy andrzejkowe
przy muzyce i wró¿bach
dyrektor
odp. nauczyciele
Dodatkowy dzieñ wolny od
zajêc dydakt.wych. zgodnie z
rozporz±dzeniem MEN
12 listopada 2010r.
5
grudzieñ
I.MIKOLAJKI
II. SPOTKANIE Z RODZICAMI-
spotkanie integracyjno -miko³ajkowe
III.SZKOLNA WIGILIA-JASELKA
dyrektor
odp. nauczyciele
 
6
styczeñ
I.DZIEN BABCI I DZIADKA-
spotkanie
II.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji
uczniów za pierwsze pó³rocze
2.Zadania bie¿±ce.
III. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Podsumowanie pierwszego pó³rocza
IV.BAL PRZEBIERANCÓW
V.FERIE ZIMOWE
dyrektor
odp. nauczyciele
Dodatkowy dzieñ wolny od
zajêc dydakt.wych. zgodnie z
rozporz±dzeniem MEN
7stycznia 2011r

Ferie zimowe:

warmiñsko-mazurskie
24 stycznia -
6 lutego
2011 r.
7
luty
I.RADA PEDAGOGICZNA
1.Podsumowanie pracy szko³y za I
pó³rocze.
2. Wypracowanie wniosków do pracy w
II pó³roczu
II. SPOTKANIE Z POLICJANTEM
dyrektor
odp. nauczyciele
 
8
marzec
I.RADA PEDAGOGICZNA- WDN
Program pracy z dzieckiem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
II.DZIEN KOBIET
III.DZIEN WIOSNY-RAMBT
PROFILAKTYCZNY
IV. TURNIEJ PILKI SIATKOWEJ-
so³ectwa
dyrektor
odp. nauczyciele
 
9
kwiecieñ
I.SPRAWDZIAN KL.VI
II EGZAMINY GIMNAZJALNE KL.
III
III.FERIE SWIATECZNE
IV.DZIEN ZIEMI
V.SPRZATANIE WARMII I MAZUR
VI.RADA PEDAGOGICZNA- WDN
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w
nauczaniu
dyrektor
odp. nauczyciele
komisje
Termin sprawdzianu
5kwietnia 2011 r. (wtorek),
godz. 9.00
Terminy egzaminu
gimnazjalnego:
a) czê¶c humanistyczna - 12
kwietnia 2011 r. (wtorek),
godz. 9.00
b) czê¶c matematyczno-
przyrodnicza -
13 kwietnia 2011 r. (¶roda),
godz. 9.00
c) jêzyk obcy nowo¿ytny -
14 kwietnia 2011 r.
(czwartek), godz. 9.00
10
maj
I.RADA PEDAGOGICZNA -WDN
Jak radzic sobie z trudnymi
zachowaniami uczniów, Profilaktyka
agresji i przemocy w ¶rodowisku
szkolnym
II.1-3 MAJA
III.PRZEGLAD ARTSTYCZNY
SZKÓL
IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI -DNI
RODZINY
1.Informacje o przewidywanych ocenach
na koniec roku szkolnego
V.WOJEWÓDZKIE BIEGI NA
ORIENTACJE
dyrektor
odp. nauczyciele
Dodatkowy dzieñ wolny od
zajêc dydakt.wych. zgodnie z
rozporz±dzeniem MEN 02
maja 2010r.
11
czerwiec
I.DZIEN DZIECKA-DZIEN SPOTRU
II.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i
promocji uczniów- uchwa³a
III.UDZIAL W AKCJI CALA POLSKA
CZYTA DZIECIOM
IV.SPOTKANIE Z POLICJANTEM
V.RADA PEDAGOGICZNA
1. Analiza i ocena wykonania zadañ
szko³y w roku 2010/2011

VI.ZAKONCZENIE ROKU
SZKOLNEGO
VII.ZAKONCZENIE KLAS VI I III
GIMNAZJUM
dyrektor
odp. nauczyciele
Podanie do publicznej
wiadomo¶ci szkolnego
zestawu podrêczników
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2010 /2011
Przyjêto do realizacji na radzie pedagogicznej 26 sierpnia 2010 r.

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next