I. Założenia projektu.
1. Pomoc członkom społeczności szkolnej w zrozumieniu i zaakceptowaniu koncepcji szkoły
promującej postawy patriotyczne.
2. Zarządzanie projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań.
3. Doskonalenie procesów dydaktycznych i wychowawczych w obszarze edukacji patriotycznej
i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.
4. Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów
i wspierający ich poczucie własnej wartości.
"Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje,
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej".
                                     Jan Paweł II- Przemówienie na Okęciu, 1983 r.
SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU CZ.1
SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU CZ.2
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
II. Cele projektu:
1. Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa
w pielęgnowaniu tradycji.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych
i krajobrazowych naszego kraju.
3. Rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie
lokalnym i państwowym.
4. Kształtowanie tożsamości pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności
i jednocześnie  tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.
5. Wydobycie wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „ małej ojczyzny”.
6. Wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności  do określonego terytorium, miejsca,
wspólnoty, kultury.
7. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia
do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.
8. Inspirowanie uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej- integrowania informacji
pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.