OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z
2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach adres: Kobułty
80, 11-300 Biskupiec, adres e-mail: spkobulty@interia.pl , numer  telefonu:  89 716 14 24.
2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych: Macieja Żołnowskiego, z którym mogą się
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania,  jak również w celu realizacji
praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198),  ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo
Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Gminy, Kuratorium, Sąd, MOPS, GOPS,
pielęgniarka szkolna, Poradnia psych. - pedag., inne szkoły).
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
RODO
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:
1.Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest
Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach (adres: Kobułty 80, 11-300 Biskupiec,
adres e-mail: spkobulty@interia.pl , numer telefonu: 89 716 14 24).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i
pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia
nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji,
gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu.
Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób
zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania
dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez
monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do
przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
REGULAMIN MONITORINGU
CYBERBEZPIECZEŃSTWO - czytaj więcej...