Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach
Kobułty 80
11-300 Biskupiec
Tel. 89 716-14-24
e-mail; spkobulty@interia.pl
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI
POTRZEBAMI

Koordynator do spraw dostępności
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Biskupiec - Magdalena Karpińska - tel. 89 715-01-27


Koordynator do spraw dostępności w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach - Ewelina Cicha -
tel. 89 716-14-24
Skróty klawiaturowe:
serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe,
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI
CYFROWEJ
Wyłączenia:
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej:
    • nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis (tytuł)
wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą,
    • nie ma ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
    • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz
rozmiarze,
    • wyróżnienie wizualne linków nie jest utrzymane,
    • nie wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową posiadają poprawnie
sformułowane napisy dla niesłyszących
    • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w
całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
    • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki
jest niezbędny do opublikowania informacji,
    • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
    • strona nie spełnia wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych WCAG 2.1
    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
WSTĘP DEKLARACJI

Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej www.szkolakobulty.pl
strona: www. szkolakobulty.pl
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI, A USTAWĄ
Data pierwszej publikacji strony internetowej; 2008.09.15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.30
DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
p. Agnieszka Popławska .  Kontaktować można się za pośrednictwem poczty e-mail spkobulty@interia.pl ,
a także dzwoniąc na numer telefonu (89) 716-14-24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Procedura wnioskowo-skargowa:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli
osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,,
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego
żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot
publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do
informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/
Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach
Kobułty 80
11-300 Biskupiec
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od zachodniej strony prowadzą do niego schody.
Wejście od strony drogi (kierunek na Łąkę Dymerską) strona wschodnia .
Wejście od północnej strony budynku dla pracowników kuchni i woźnego, obok wejście dla przedszkola.
Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach  są pracownicy obsługi - panie sprzątaczki.

Sekretariat, gabinet Dyrektora , pokój nauczycielski  znajdują się na parterze budynku.

Z korytarzy na parterze schody prowadzą na pierwsze piętro  do części sal lekcyjnych. Budynek posiada dwie
klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.

Na parterze budynku dostępne są dwie toalety dla uczniów (damska i męska)  i oddzielna dostosowana do
osób niepełnosprawnych ruchowo, dwie toalety dla pracowników,  na piętrze są dwie toalety dla uczniów
(damska i męska).

W budynku brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych: nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w
alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i
słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
http://www.zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/
BIP:
Raport o stanie zapewnienie dostępności podmiotu publicznego
Wnioski z analizy działań na rzecz poprawy zapewnienia  dostępności architektonicznej,
cyfrowej  i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami
w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach