Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
RODO
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła
Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach  (adres: Kobułty 80, 11-300 Biskupiec, adres e-mail:
spkobulty@interia.pl , numer telefonu:  89 716 14 24).

2. W Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach  powołany został inspektor ochrony danych Macieja
Żołnowskiego  tel. 575668007,  adres e-mail: maciej.zolnowski@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń szkoły,
analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i
pracowników na terenie monitorowanym.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin
ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość,           
iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych
przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze).

6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań
(interes realizowany przez stronę trzecią).
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring
znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do przetwarzania danych stanowią również
przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w
Kobułtach  (adres: Kobułty 80, 11-300 Biskupiec, adres e-mail: spkobylty@interia.pl , numer
telefonu:  89 716 14 24).
2. W Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach  powołany został inspektor ochrony danych
Macieja Żołnowskiego  tel. 575668007,  adres e-mail: maciej.zolnowski@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas
obowiązkach prawnych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198),  oraz ustawa z dnia 14 grudnia  2016 r.
Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.